figyelemfelhívás
események
 
Bookmark and Share  
nagyotthallók részére
angol
francia

1952. évi IV. törvény

a házasságról, a családról és a gyámságról

1. § A házasságról, a családról és a gyámságról szóló törvénynek az a célja, hogy az Alkotmány 50-52. §-ai alapján, népi demokráciánk társadalmi rendjének és a szocialista erkölcsi felfogásnak megfelelően szabályozza és védje a házasság és a család intézményét, biztosítsa a házasságban és a családi életben a nők egyenjogúságát, a gyermekek érdekeinek védelmét és előmozdítsa az ifjúság fejlődését és nevelését.

ELSŐ RÉSZ

A HÁZASSÁG

I. FEJEZET

A házasságkötés

1. A házasságkötés alaki kellékei

2. § (1) Házasság akkor jön létre, ha az együttesen jelenlévő házasulók a helyi tanács végrehajtó bizottságának hivatalosan eljáró kiküldöttje (anyakönyvvezető) előtt személyesen kijelentik, hogy egymással házasságot kötnek.

(2) Az anyakönyvvezető a kijelentés megtörténte után a házasságkötést a házassági anyakönyvbe bejegyzi.

(3) A házasságkötés nyilvánosan két tanú jelenlétében, az erre rendelt hivatalos helyiségben történik.

(4) Rendkívüli körülmény esetében a házasság az anyakönyvvezető hivatalos helyiségén kívül is megköthető.

3. § (1) A házasságkötést megelőzően a házasulóknak az anyakönyvvezető előtt ki kell jelenteniök, hogy házasságuknak legjobb tudomásuk szerint nincs törvényes akadálya, egyszersmind az erre megállapított szabályok szerint igazolniok kell, hogy házasságkötésük törvényes előfeltételei fennállanak.

(2) A házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető betegsége esetén a házasulók nyilatkozata a házasságkötés összes törvényes előfeltételeinek igazolását pótolja.

4. § (1) A házasságot az előtt az anyakönyvvezető előtt kell megkötni, akinek működési területén a házasulók bármelyike lakik.

(2) A házasság más anyakönyvvezető előtt is megköthető, ha a házasulók erre irányuló szándékukat az illetékes anyakönyvvezetőnél előzetesen bejelentik.

(3) Ha a Magyarország területén tartózkodó házasulók egyikének sincs Magyarországon lakhelye, a házasságot bármelyik anyakönyvvezető előtt meg lehet kötni.

2. Külföldön kötött házasság
- Külföldiek házassága

5. § Ha mindkét házasuló magyar állampolgár, azok külföldön a magyar külképviseleti hatóság előtt is köthetnek házasságot, feltéve, hogy a viszonosság alapján a minisztertanács a külképviseleti hatóságot felhatalmazta az ilyen házasságkötéseknél való közreműködésre. Az ilyen házasságot Magyarországon kötöttnek kell tekinteni.

6. § (1) Ha külföldi állampolgár vagy külföldön lakó hontalan, illetőleg kétes vagy vitás állampolgárságú személy kíván Magyarországon házasságot kötni, igazolnia kell, hogy a házasságkötés a reá irányadó külföldi jog szerint nem ütközik akadályba. Az igazságügyminiszter ennek igazolása alól felmentést adhat.

(2) Magyar állampolgárnak külföldi állampolgárral való házasságkötéséhez a Népköztársaság Elnöki Tanácsának engedélye szükséges.

II. FEJEZET

A házasság érvénytelensége

1. Érvénytelenségi okok

7. § (1) Érvénytelen a házasság, ha a házasulók valamelyikének korábbi házassága fennáll.

(2) Ha a korábbi házasság megszűnik, vagy azt érvénytelenné nyilvánítják, az újabb házasság érvényessé válik.

8. §. (1) Érvénytelen:

a) az egyenesági rokonok és

b) a testvérek házassága, továbbá

c) a testvérnek testvére vér szerinti leszármazójával, valamint

d) a házastársnak volt házastársa egyenesági rokonával kötött házassága.

(2) A testvérnek testvére vér szerinti leszármazójával és a házastársnak volt házastársa egyenesági rokonával kötött házassága nem érvénytelen, ha a helyi tanács végrehajtó bizottsága akár a házasságkötés előtt, akár utóbb a házasság fennállása alatt felmentést ad.

9. § (1) Érvénytelen annak a házassága, aki a házasság megkötésekor a cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt állott, vagy mint gyermek, teljesen cselekvőképtelen volt.

(2) A gondnokság alá helyezett házassága érvényessé válik, ha azt gondnokság alá helyezésének megszüntetése után a házasság fennállása alatt helybenhagyja.

10. § (1) A korlátoltan cselekvőképes kiskorú házassága érvénytelen, ha azt a gyámhatóság engedélye nélkül kötötte.

(2) A házasság érvényessé válik, ha fennállása alatt a gyámhatóság az engedélyt a nagykorúság korhatárának elérése előtt pótlólag megadja, vagy a házastárs a házasságot a korhatár elérése után helybenhagyja.

(3) A gyámhatóság az engedély megadása kérdésében a törvényes képviselő meghallgatása után határoz.

11. § (1) Érvénytelen annak házassága, aki a házasság megkötésekor a teljes cselekvőképtelenség állapotában volt, jóllehet ilyen hatályú gondnokság alatt nem állott.

(2) A házasság érvényessé válik, ha az a házastárs, akinek cselekvőképessége hiányzott, cselekvőképessé válása után a házasságot fennállása alatt helybenhagyja.

12. § Érvénytelen a házasság:

a) ha megkötésénél az anyakönyvvezető nem hivatalos minőségben járt el;

b) ha a házasulók a házasságkötésre irányuló kijelentésük megtételekor nem voltak együttesen jelen.

13. § (1) Magyar állampolgárnak külföldi állampolgárral a Népköztársaság Elnöki Tanácsának engedélye nélkül kötött házassága érvénytelen.

(2) A házasság érvényessé válik, ha az Elnöki Tanács az engedélyt utóbb, a házasság fennállása alatt megadja.

2. A házasság érvénytelenné nyilvánítása

14. § (1) A házasságot csak akkor lehet érvénytelennek tekinteni, ha azt érvénytelenítési kereset folytán hozott bírói ítélet érvénytelennek nyilvánította.

(2) A házasságot érvénytelenné nyilvánító bírói ítélet mindenkivel szemben hatályos.

(3) Érvénytelenítési keresetet a házasságkötés alakszerűségeinek meg nem tartása miatt (12. §) csak a házasságkötéstől számított hat hónap alatt és csak a házasság megszűnéséig lehet indítani, a házasság megszűnése azonban nem akadályozza a már megindított per folytatását.

15. § (1) Érvénytelenítési kereset indítására - az alábbi kivételekkel - bármelyik házastárs, továbbá az ügyész és az is jogosult, akinek a házasság érvénytelenné nyilvánításához jogi érdeke fűződik.

(2) Ha az a jogosult, aki a keresetet megindította, meghal, a perben helyére bármely másik jogosult beléphet.

(3) A nagykorúság korhatárának elérése, illetőleg a gondnokság megszüntetése után a gyermekkor, a kiskorúság és a gondnokság alatt állás (9., 10. §) miatt kizárólag az a házastárs jogosult érvénytelenítési kereset indítására, akinek személyében az érvénytelenség oka fennállott. Ezt a keresetet a jogosult csak a nagykorúság elérésétől, illetőleg a gondnokság megszüntetésétől számított hat hónap alatt indíthatja meg.

(4) Teljes cselekvőképtelenség okából (11. §) kizárólag az a házastárs indíthat érvénytelenítési keresetet, aki a házasságkötéskor teljesen cselekvőképtelen állapotban volt. A cselekvőképtelenség megszűnése után ezt a keresetet hat hónap alatt lehet megindítani attól a naptól számítva, amelyen a házastárs cselekvőképességét visszanyerte.

(5) Ha az előbbi rendelkezések szerint kizárólagosan jogosult házastárs meghal, az általa megindított perben helyére bárki beléphet, aki érvénytelenítési kereset indítására általában jogosult.

16. § A házasság érvénytelenítése iránt a keresetet a jogosultnak személyesen kell megindítania. Törvényes képviselőjének hozzájárulásával maga indíthat keresetet a korlátoltan cselekvőképes jogosult is; ha a jogosult a házastárs, a törvényes képviselő hozzájárulására nincs szükség. Ha a jogosult a cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt áll, a keresetet nevében a gyámhatóság hozzájárulásával törvényes képviselője indíthatja meg.

III. FEJEZET

A házasság megszűnése

1. A házasság megszűnésének esetei

17. § (1) A házasság megszűnik:

a) az egyik házastárs halálával,

b) bírói felbontással (18-20. §).

(2) Arra, hogy a házasság a házastárs halála folytán megszűnt, halotti anyakönyvi bejegyzés vagy a bíróságnak a halál tényét megállapító, illetőleg holtnak nyilvánító jogerős határozata alapján lehet hivatkozni. A másik házastárs újabb házasságkötése esetén a korábbi házasságot akkor is megszűntnek kell tekinteni, ha az említett anyakönyvi bejegyzés, illetőleg bírói határozat hatálya az újabb házasságkötést követően megdől. Nem alkalmazható ez a rendelkezés, ha az újabb házasságkötéskor bármelyik házasuló tudta, hogy a halál nem következett be.

2. A házasság felbontása

18. § (1) A házasságot komoly és alapos ok esetén bármelyik házastárs kérelmére - az erre megszabott előkészítő eljárás és per lefolytatása után - fel kell bontani.

(2) Annak elbírálásánál, hogy a házasság felbontására van-e komoly és alapos ok, a közös kiskorú gyermek érdekét is figyelembe kell venni.

19. § A házasság felbontása iránt a házastársnak a keresetet személyesen kell megindítania. Törvényes képviselőjének hozzájárulása nélkül maga indíthat keresetet a korlátoltan cselekvőképes házastárs is. Ha azonban a házastárs a cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt áll, nevében a keresetindításra a gyámhatóság hozzájárulásával a törvényes képviselő jogosult.

20. § Bírói felbontás esetében a házasság a felbontást kimondó ítélet jogerőre emelkedésének napján szűnik meg.

21. § (1) A házasság felbontása esetén volt házastársától tartást követelhet az, aki arra hibáján kívül rászorul, kivéve ha arra a házasság fennállása alatt tanúsított magatartása miatt érdemtelenné vált. Tartást csak olyan mértékben lehet követelni, hogy az ne veszélyeztesse a volt házastársnak és annak megélhetését, akinek eltartására a volt házastárs a tartást igénylővel egy sorban köteles.

(2) A tartást határozott időtartamra is meg lehet állapítani, ha feltehető, hogy a tartásra jogosult rászorultsága a meghatározott idő elteltével megszűnik.

22. § (1) Ha a közös egyetértéssel vagy bírói ítélettel megállapított tartás megállapításának alapjául szolgáló körülményekben lényeges változás állott be, a tartás mértékének megváltoztatását lehet kérni.

(2) A tartásra való jog megszűnik, ha az arra jogosult újból házasságot köt, vagy a tartásra magatartása miatt utóbb érdemtelenné válik, valamint akkor is, ha a jogosult a további tartásra nem szorul rá. Az utóbbi esetben azonban a tartásra való jog újból feléled, ha a korábbi jogosult a tartásra ismét rászorul.

IV. FEJEZET

A házastársak jogai és kötelességei

1. Általános rendelkezések

23. § A házastársaknak a házasélet ügyeiben egyenlő jogaik és kötelességeik vannak.

24. § A házastársak hűséggel tartoznak egymásnak és egymást támogatni kötelesek.

25. § A házastársak lakásukat egyetértve választják meg. A lakás helyére vonatkozó megállapodástól a másik házastárs beleegyezése nélkül csak alapos okból lehet eltérni.

26. § (1) A feleség vagy férje nevét viseli a házassági viszonyra utaló toldással, amelyhez a maga nevét hozzákapcsolhatja, vagy kizárólag a maga nevét. Ha kizárólag a maga nevét kívánja viselni, erre irányuló szándékát a házasságkötést megelőzően az anyakönyvvezetőnek be kell jelentenie.

(2) Ha a feleség férje nevét viselte, férje halála után választása szerint vagy megtartja férje nevét, vagy az anyakönyvvezetőnek bejelentheti, hogy kizárólag a maga nevét viseli.

(3) Az a nő, akinek házasságát érvénytelenné nyilvánították vagy felbontották, volt férje nevét csak akkor viselheti, ha azt megelőzőleg is viselte, arra érdemtelenné nem vált és ha erre a bíróság a házasságot érvénytelenítő vagy felbontó ítéletben kérelmére feljogosította.

(4) Az előbbi rendelkezéseken alapuló névviseléstől később eltérésnek csak a névváltoztatási ügyekben illetékes hatóság engedélyével lehet helye.

2. A házastársi vagyonközösség

27. § A házasság megkötésével a házastársak között a házassági életközösség idejére házastársi vagyonközösség keletkezik. Ennek megfelelően a házastársak osztatlan közös tulajdona mindaz, amit a házassági életközösség fennállása alatt akár együttesen, akár külön-külön szereztek, de nem értve azokat a vagyontárgyakat, amelyek valamelyik házastárs különvagyonához tartoznak. (28. §). A házasságkötés előtt a házastársi vagyonközösséget sem egészben, sem részben nem lehet kizárni.

28. § (1) A házastárs különvagyonához tartoznak:

a) a házasságkötéskor megvolt vagyontárgyai,

b) a házasság fennállása alatt valamely kitüntetéssel kapcsolatban kapott, továbbá az öröklési jogcímen szerzett vagy ajándékba kapott vagyontárgyak,

c) azok a vagyontárgyak, amelyek a különvagyon tárgyainak helyébe léptek.

(2) A házastársaknak olyan megállapodása, amellyel a vagyonközösségbe tartozó egyes vagyontárgyakat valamelyikük különvagyonába utalnak, harmadik személyekkel szemben hatálytalan.

29. § (1) A vagyonközösséghez tartozó tárgyakat rendeltetésük szerint mindegyik házastárs használhatja.

(2) A vagyonközösséghez tartozó tárgyakat a házastársak közösen jogosultak kezelni. Mindegyik házastárs kívánhatja, hogy a másik járuljon hozzá azokhoz az intézkedésekhez, amelyek a vagyonközösséghez tartozó tárgy fenntartása vagy értékcsökkentésének elkerülése végett szükségesek.

(3) A vagyonközösséghez tartozó tárgyak fenntartásával és kezelésével járó költségeket elsősorban a közös vagyonból kell fedezni, ha pedig az erre nem elegendő, a házastársak kötelesek a költségekhez különvagyonukból arányosan hozzájárulni.

30. § (1) A vagyonközösség fennállása alatt csak a házastársak közös egyetértésével lehet a vagyonközösséghez tartozó tárgyat elidegeníteni vagy általában olyan vagyonjogi rendelkezést tenni, amely nem a házastársak különvagyonára vonatkozik.

(2) Bármelyik házastársnak a vagyonközösség fennállása alatt kötött, az előbbi rendelkezés alá tartozó visszterhes ügyletét a másik házastárs hozzájárulásával kötött ügyletnek kell tekinteni, kivéve ha az ügyletkötő harmadik tudott arról, hogy a másik házastárs az ügylethez nem járult hozzá. Ha azonban a házastárs az ügyletet a saját személyes használatára szolgáló vagyontárgyra vonatkozólag vagy a mindennapi élet szükségleteinek fedezése körében kötötte, a másik házastárs csak akkor hivatkozhatik hozzájárulásának hiányára, ha az ügylet megkötése ellen az ügyletkötő harmadik személynél előzőleg kifejezetten tiltakozott.

(3) Az előbbi rendelkezések alapján a másik házastárs felelőssége a házastársa által kötött ügyletért harmadik személlyel szemben a közös vagyonból reá eső illetőség erejéig áll fenn.

(4) Aki a házastársát is terhelő ügyletet annak hozzájárulása nélkül köti meg, köteles házastársának ebből eredő kárát megtéríteni.

(5) A házastárs olyan tartozásáért, amely az előbbi rendelkezések szerint nem mindkét házastársat terheli, mind különvagyonával, mind a közös vagyonból reá eső illetőséggel felel.

31. § (1) A vagyonközösség megszüntetését a házassági életközösség fennállása alatt a házastársaknak fontos okból előterjesztett közös kérelmére a bíróság mondhatja ki.

(2) A házassági életközösség megszűnésekor a vagyonközösség véget ér és bármelyik házastárs követelheti a közös vagyon megosztását.

(3) A házastársak vagyonilletőségét a házassági életközösség megszűnésekor meglévő közös vagyonból természetben kell kiadni. Amennyiben ez bármely okból nem lehetséges, vagy számottevő értékcsökkenéssel járna, a megosztás módját vita esetén a bíróság állapítja meg.

3. A háztartás költségei - Tartás

32. § (1) A közös háztartás költségeinek fedezésére elsősorban a házastársak keresménye és egyéb közös vagyona szolgál. Ha a házastársak az életközösség fenntartása mellett külön élnek, megélhetésük költségeit elsősorban szintén ilyen módon kell fedezni.

(2) Ha a közös vagyon a közös háztartás költségét nem fedezi, a házastársak kötelesek ahhoz különvagyonukból is egyenlő mértékben hozzájárulni. Ha csak egyik házastársnak van különvagyona, ő egymaga köteles ebből a közös háztartás költségének kiegészítéséhez szükséges összeget fedezni.

(3) A házastárs köteles a jogosan (25. §) különélő és hibáján kívül rászoruló házastársát különvagyonából is eltartani, amennyiben a közös vagyonból házastársa megélhetésének költségeit nem lehet fedezni és a tartás nem veszélyezteti a saját, valamint annak megélhetését, akinek eltartására házastársával egy sorban köteles. Ez a rendelkezés arra az esetre is irányadó, ha a házastársak között vagyonközösség nincs.

4. Vélt házasság vagyonjogi hatásai

33. § (1) Ha az érvénytelen házasság megkötésekor mind a két házastárs jóhiszemű volt, a házasságból folyó vagyonjogi hatások ugyanazok, mint érvényes házasság esetében. Az ilyen házasság érvénytelennek nyilvánítása esetén a vagyonjogi követeléseket mindegyik házastárs akként érvényesítheti, mintha a házasságot érvénytelenné nyilvánításának időpontjában a bíróság felbontotta volna.

(2) Ha az érvénytelen házasság megkötésekor csak az egyik házastárs volt jóhiszemű, az előbbi rendelkezéseket csak az ő kívánságára kell alkalmazni.

MÁSODIK RÉSZ

A CSALÁD

V. FEJEZET

A családi jogállás

1. Rokonság

34. § (1) Egyenesági a rokonság azok között, akik közül az egyik a másiktól származik.

(2) Oldalágon rokonok azok, akiknek legalább egy közös felmenő rokonuk van, ők maguk azonban egyeneságon nem rokonok.

35. § (1) A gyermek apjának azt kell tekinteni, akivel az anya a fogantatási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak legalább egy része alatt házassági kötelékben állott. A házasság érvénytelensége az apaság vélelmét nem érinti.

(2) A vélelmezett fogantatási idő a gyermek születésének napjától visszafelé számított száznyolcvankettedik és háromszázadik nap között eltelt idő, mind a két határnap hozzászámításával. A gyermek érdekében azonban bizonyítani lehet, hogy a gyermek fogantatása a vélelmezett fogantatási idő előtt vagy után történt.

(3) Ha a nő házasságának megszűnése után újból házasságot kötött, az újabb házasságának fennállása alatt született gyermeke apjának akkor is az újabb férjet kell tekinteni, ha a korábbi házasság megszűnése és a gyermek születése közt háromszáz nap nem telt el. Ha azonban ez a vélelem megdől (43. §), a gyermek apjának a korábbi férjet kell tekinteni.

36. § Ha az anya a fogantatási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak egy része alatt (35. §) nem állott házassági kötelékben, a gyermek apjának kell tekinteni

a) azt a férfit, aki a gyermeket teljes hatályú nyilatkozattal a magáénak ismerte el (37. §), vagy

b) azt, akit a bíróság jogerős ítélettel a gyermek apjának nyilvánított (38. §), vagy

c) a jelen törvényben meghatározott előfeltételek (39. §) esetén azt, aki a gyermek születése után az anyával házasságot kötött.

37. § (1) A teljes hatályú elismerő nyilatkozat az apaságot egymagában megállapítja.

(2) Az a férfi, akitől a gyermek származik, a fogantatási idő kezdetétől fogva a gyermeket teljes hatályú nyilatkozattal a magáénak ismerheti el, ha

a) a törvény értelmében nem kell más férfit a gyermek apjának tekinteni és

b) a gyermek legalább tizenhat évvel fiatalabb, mint a nyilatkozó.

(3) Ilyen elismerő nyilatkozatot csak személyesen lehet tenni. A cselekvőképességében korlátozott személy elismerő nyilatkozata csak akkor érvényes, ha ahhoz törvényes képviselője hozzájárult. Ha a törvényes képviselő tartósan gátolva van, vagy a hozzájárulást nem adja meg, azt a gyámhatóság hozzájárulása pótolhatja.

(4) A nyilatkozat teljes hatályához szükséges az anyának, a kiskorú gyermek törvényes képviselőjének és ha a gyermek a tizenhatodik életévét betöltötte, a gyermeknek a hozzájárulása is. Ha az anya, illetőleg a gyermek nem él, vagy nyilatkozatában tartósan gátolva van, a hozzájárulást a gyámhatóság adja meg.

(5) Az elismerést és a hozzájárulást anyakönyvvezetőnél, bíróságnál, gyámhatóságnál, illetőleg magyar külképviseleti hatóságnál jegyzőkönyvbe kell venni vagy közjegyzői okiratba kell foglalni.

38. § (1) Ha a gyermek apja sem az anya házassági köteléke vagy utólagos házassága, sem teljes hatályú apai elismerés alapján nem állapítható meg, az apaságot bírói úton lehet megállapíttatni.

(2) A bíróság a gyermek apjának nyilvánítja azt a férfit, aki

a) az anyával a fogantatási időn belül életközösségre utaló körülmények között huzamosabb ideig együtt élt, vagy

b) az anyával a fogantatási időben huzamosabb időn át nemi viszonyt folytatott, vagy

c) az anyával a fogantatási időben nemileg érintkezett és az összes körülmények gondos mérlegelése mellett alaposan következtethető, hogy a gyermek ebből az érintkezésből származik.

(3) Az együttélés vagy a nemi viszony alapján [a), b) pont] az apaságot nem lehet megállapítani, ha a körülmények szerint lehetetlen, hogy a gyermek az említett kapcsolatból származik.

(4) Az apaság bírói megállapítását maga az apa, a gyermek, a gyermek halála után leszármazója kérheti.

39. § (1) Ha az anya a gyermek születése után házasságot köt [36. § c) pont], férjét a gyermek apjának kell tekinteni, ha

a) sem az anya korábbi házassági köteléke, sem teljes hatályú elismerő nyilatkozat vagy jogerős bírói ítélet alapján nem állapítható meg, hogy ki a gyermek apja és az apaság megállapítása iránt más férfi ellen per sincs folyamatban;

b) a férj a gyermeknél legalább tizenhat évvel idősebb és

c) a férj a házasságkötéskor a gyermekről tudott, ennek ellenére a házasság megkötését megelőzően az anyakönyvvezető előtt nem jelentette ki, hogy a gyermek nem tőle származik.

(2) Vita esetén annak bírói megállapítását, hogy az anya utólagos házasságának hatálya a gyermekre kiterjed, a gyermek, a gyermek anyja vagy annak férje kérheti.

40. § (1) A gyermek kérheti annak bírói megállapítását, hogy anyja az általa megjelölt személy. Ha a gyermek meghalt, ez a jog leszármazóját illeti meg.

(2) Az anyaság bírói megállapítását az is kérheti, aki azt állítja, hogy ő a gyermek anyja.

41. § (1) Ha a gyermek mindkét szülője ismeretlen, születése után nyomban, ha pedig apjának kiléte nem állapítható meg, az anya kérelmére bármikor, egyébként pedig a gyermek harmadik életévének betöltése után hivatalból kell intézkedni az iránt, hogy a születési anyakönyvbe a gyermek szülőiként, illetőleg apjaként képzelt személyt jegyezzenek be. Az intézkedésre a gyámhatóság hivatott.

(2) Ilyen esetben az apa családi nevéül, ha az anya ismeretes, az anya legközelebbi ismert anyai ági férfi felmenőjének családi nevét kell megállapítani. Egyébként a gyámhatóság a bejegyzendő személyi adatokat - mások jogos érdekeinek sérelme nélkül - belátása szerint állapítja meg.

42. § (1) A gyermek - szülőinek megállapodása szerint - apjának vagy anyjának családi nevét viseli. Házasságban élő szülők gyermeke azonban anyjának családi nevét csak akkor viselheti, ha az anya kizárólag a maga nevét viseli (26. §). A házasságban élő szülők valamennyi közös gyermekének csak közös családi nevet lehet adni.

(2) Ha nincs olyan személy, akit a gyermek apjának kell tekinteni, a gyermek - képzelt apának (41. §) anyakönyvi bejegyzése előtt - anyja családi nevét viseli.

(3) A gyermek utónevét a szülők határozzák meg.

(4) Ha a szülők a gyermek nevének kérdésében nem jutnak megegyezésre, a gyámhatóság dönt.

43. § (1) Az apaság vélelmét meg lehet támadni, ha az, akit a vélelem alapján apának kell tekinteni, a gyermek anyjával a fogantatás idejében nemileg nem érintkezett, vagy a körülmények szerint egyébként lehetetlen, hogy a gyermek tőle származik.

(2) Ha az apaság vélelme teljes hatályú apai elismerésen alapul, a vélelmet azon az alapon is meg lehet támadni, hogy a nyilatkozatnak a törvényes előfeltételek hiányában nincs teljes hatálya.

(3) A megtámadásra jogosult

a) a gyermek,

b) az, akit a vélelem alapján a gyermek apjának kell tekinteni,

c) a gyermek halála után leszármazója, ilyennek hiányában az ügyész.

(4) Az anya volt férje akkor is jogosult a megtámadásra, ha a vélelem az, hogy az anya újabb házasságbeli férje az apa, de ennek a vélelemnek megdőlte esetén a volt férjet kellene apának tekinteni [35. § (3) bek.].

(5) Az apaság vélelmét a gyermek nagykorúsága elérésétől, a többi jogosult pedig a gyermek születéséről szerzett értesülése időpontjától számított egy év alatt támadhatja meg. Az a jogosult, aki a megtámadás alapjául szolgáló tényről a reá nézve megállapított határidő kezdete után értesült, az értesülés időpontjától számított egy év alatt léphet fel.

2. A családi jogállás megállapítására irányuló keresetek közös szabályai

44. § (1) Az apaságnak és az anyaságnak, továbbá az utólagos házasságkötés hatályának bírói megállapítását keresettel lehet kérni s keresettel lehet megtámadni az apaság vélelmét is. A keresetet a jogosultnak személyesen kell megindítania, teljesen cselekvőképtelen jogosult helyett azonban - a gyámhatóság hozzájárulásával - a törvényes képviselő léphet fel.

(2) A korlátoltan cselekvőképes személy a keresetet csak törvényes képviselője hozzájárulásával indíthatja meg. Ha a törvényes képviselő a hozzájárulás megadásában tartósan gátolva van, vagy a hozzájárulást nem adja meg, azt a gyámhatóság hozzájárulása pótolja.

45. § A családi jogállás megállapítása iránt indított kereset folytán hozott ítélet mindenkivel szemben hatályos.

VI. FEJEZET

Az örökbefogadás

1. Az örökbefogadás célja

46. §. Az örökbefogadás célja az, hogy az örökbefogadó és az örökbefogadott között családi kapcsolatot létesítsen és elsősorban az olyan kiskorúak családi nevelését biztosítsa, akiknek szülei nem élnek, vagy akiket szüleik megfelelően nevelni nem képesek.

2. Az örökbefogadás előfeltételei

47. § (1) Örökbefogadó csak teljesen cselekvőképes nagykorú személy lehet.

(2) Nem fogadhat örökbe az, aki a szülői felügyelet megszüntetését vagy a közügyektől való eltiltást kimondó jogerős bírói ítélet hatálya alatt áll.

(3) Örökbe fogadni csak kiskorú személyt lehet.

(4) Az örökbefogadott személyt az örökbefogadás fennállása alatt az örökbefogadó házastársán kívül más nem fogadhatja örökbe.

48. § (1) Az örökbefogadást a gyámhatóság engedélyezi.

(2) Az engedély megadásához a felek egyetértő kérelmét tartalmazó nyilatkozat, továbbá az örökbefogadandó szüleinek, valamint a házasságban élő örökbefogadó házastársának hozzájárulása szükséges.

(3) Nincs szükség

a) annak a szülőnek a hozzájárulására, aki a szülői felügyeletet megszüntető jogerős bírói ítélet hatálya alatt áll, vagy akinek a szülői felügyelete a gyermek feletti intézeti gyámság miatt szünetel [92. § c) pont];

b) az örökbefogadó házastársának hozzájárulására, ha a házastársak között az életközösség megszűnt;

c) sem a szülő, sem a házastárs hozzájárulására, ha az cselekvőképtelen vagy ismeretlen helyen távol van.

49. § Az örökbefogadást az előző rendelkezésekben megszabott előfeltételek fennállása esetében sem lehet engedélyezni, ha az a kiskorú érdekeivel ellentétben áll, vagy a közérdeket egyébként sérti.

50. § Az örökbefogadás az engedélyező határozat jogerőre emelkedésével lép hatályba.

3. Az örökbefogadás joghatásai

51. § (1) Az örökbefogadott az örökbefogadással az örökbefogadó gyermekének jogállásába lép.

(2) Azt, akit mindkét házastárs - akár együttesen, akár külön-külön - örökbefogadott, a házastársak közös gyermekének kell tekinteni (közös gyermekké fogadás). Közös gyermekké fogadás az is, ha egyik házastárs a másik házastárs gyermekét fogadja örökbe.

(3) Az örökbefogadás kihat az örökbefogadott leszármazóira is. Egyébként az örökbefogadás nem hat ki sem az örökbefogadó, sem az örökbefogadott rokonaira.

52. § (1) Az örökbefogadás következtében az örökbefogadott gyermekkel szemben vér szerinti szülőinek szülői felügyelete megszűnik. Ha azonban az egyik házastárs a másik házastárs gyermekét fogadta örökbe, ennek a szülőnek szülői felügyeletét az örökbefogadás nem érinti.

(2) A vér szerinti szülő szülői felügyelete feléled, ha az örökbefogadás megszűnik, vagy az örökbefogadó szülői felügyelete egyéb okból megszűnik vagy szünetel, feltéve, hogy bármelyik esetben a gyermek eltartásáról a vér szerinti szülő gondoskodik.

53. § (1) Az örökbefogadott gyermek az örökbefogadó családi nevét viseli. Ha az örökbefogadó férjes nő és a házasságra utaló toldással a férje nevét viseli, az örökbefogadott az örökbefogadó férjének családi nevét csak ennek hozzájárulásával viselheti. Ilyen hozzájárulás hiányában az örökbefogadott új családi neve az örökbefogadó leánykori családi neve lesz. Ha azonban az örökbefogadó özvegy nő és meghalt férje nevét viseli, ezt a nevet az örökbefogadott is viselheti.

(2) Közös gyermekké fogadás esetén az örökbefogadóknak az örökbefogadás engedélyezése iránt benyújtott kérvényben nyilatkozniok kell arra, hogy az örökbefogadott melyik örökbefogadó nevét viselje. Ha a házastársak a gyermeket nem együtt fogadták örökbe, megegyezésük hiányában a gyermek a korábbi örökbefogadó családi nevét viseli.

(3) A gyámhatóság kivételesen megengedheti, hogy az örökbefogadott megtarthassa addigi családi nevét.

(4) Az örökbefogadás családi nevét az örökbefogadás engedélyezésével egyidejűleg kell megállapítani.

4. Az örökbefogadás hatálytalanná válása

54. § Az örökbefogadás hatálytalanná válik, ha az örökbefogadó az örökbefogadottat teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal gyermekének ismeri el, vagy ha az örökbefogadót jogerős bírói ítélet, illetőleg utólagos házasságkötése következtében az örökbefogadott apjának kell tekinteni.

55. § Ha az örökbefogadás hatálytalanná válik (54. §), ezt úgy kell tekinteni, mintha az örökbefogadás engedélyezését a gyámhatóság már eredetileg megtagadta volna.

5. Az örökbefogadás megszűnése

56. § (1) Az örökbefogadást a felek kölcsönös kérelme alapján a gyámhatóság felbonthatja.

(2) A felbontást csak akkor lehet engedélyezni, ha az a közérdeket nem sérti, ha pedig az örökbefogadott még kiskorú, ezenfelül csak akkor, ha a felbontás a kiskorú érdekében áll és ahhoz a kiskorú életben levő, vér szerinti szülei is hozzájárultak.

(3) A kölcsönös kérelem alapján engedélyezett felbontás - ha csak a megegyezés mást nem tartalmaz - az örökbefogadott kiskorú gyermekére is kihat, a nagykorú gyermekre azonban csak akkor, ha a megegyezéshez ez is hozzájárult.

(4) Az örökbefogadás a felbontás esetében a gyámhatósági határozat jogerőre emelkedésével szűnik meg.

57. § (1) Az örökbefogadást a bíróság felbonthatja, ha az örökbefogadó vagy az örökbefogadott olyan szándékos magatartást tanúsított, amely miatt az örökbefogadás fenntartása a másik félre elviselhetetlenné vált.

(2) Az örökbefogadó vagy az örökbefogadott halála után, valamint a vétkes cselekmény megbocsátása esetében az örökbefogadást bírói úton felbontani nem lehet.

(3) Az örökbefogadás bírói felbontását a sértett fél kérheti. Kiskorú örökbefogadott érdekében az örökbefogadás felbontása iránt a gyámhatóság és az ügyész is indíthat keresetet.

(4) Az örökbefogadás a felbontó ítélet jogerőre emelkedésének napján szűnik meg.

(5) A felbontó ítélet hatálya az örökbefogadott leszármazóira csak abban az esetben terjed ki, ha az ítélet így rendelkezik.

58. § Az örökbefogadás megszűnése után az örökbefogadott és azok a leszármazói, akikre a felbontás hatálya kiterjed, az örökbefogadó családi nevét nem viselhetik, kivéve, ha a gyámhatóság, illetőleg a bíróság a megszüntető határozatban másképp rendelkezik.

6. Az örökbefogadással kapcsolatos jognyilatkozatok

59. § (1) Az örökbefogadással kapcsolatos jognyilatkozatokat (48., 53., 56., 57. §) a nyilatkozók - az alábbi kivételekkel - csak személyesen tehetik meg.

(2) A cselekvőképtelen fél helyett az örökbefogadással kapcsolatos jognyilatkozatokat törvényes képviselője teheti meg.

(3) A korlátoltan cselekvőképes félnek az örökbefogadással kapcsolatos jognyilatkozatához törvényes képviselője hozzájárulása szükséges.

(4) Az előbbi rendelkezések alá tartozó esetekben az örökbefogadó az örökbefogadott törvényes képviselőjeként nem járhat el.

VII. FEJEZET

A rokonok eltartása

60. § (1) Rokonaival szemben, az alábbi rendelkezésekben (61-62. §) meghatározott körben, az jogosult tartásra, aki magát eltartani nem tudja és akinek tartásra szorítható házastársa sincs.

(2) Tartásra a munkaképes leszármazó is jogosult, ha erre szükséges tanulmányai folytatása érdekében rászorul.

61. § (1) A tartásra jogosultat rokonai közül elsősorban leszármazói kötelesek eltartani.

(2) Amennyiben a tartásra jogosultnak tartásra szorítható leszármazói nincsenek, eltartása felmenő rokonait terheli.

(3) Az a rokon, amelyik a tartásra jogosulthoz a leszármazás rendjében közelebb áll, a tartás kötelezettségében a távolabbit megelőzi.

(4) Az örökbefogadott gyermeket és leszármazóját az örökbefogadott vér szerinti szülőit megelőzően az örökbefogadó köteles eltartani.

(5) Azt a kiskorút, akinek tartásra szorítható egyenesági rokona nincs, nagykorú testvére köteles eltartani; ez a kötelezettség azonban csak annyiban terheli, amennyiben ezt saját maga, házastársa és tartásra szoruló egyenesági rokonai tartásának veszélyeztetése nélkül teljesíteni képes.

62. § (1) A házastárs köteles háztartásában eltartani a vele együtt élő házastársának olyan, tartásra szoruló kiskorú gyermekét (mostohagyermek), akit házastársa az ő beleegyezésével hozott a közös háztartásba. A tartási kötelezettség mindkét házastársat egy sorban terheli.

(2) A mostohagyermek akkor köteles eltartani tartásra szoruló mostohaszülőjét, ha a mostohaszülő az ő eltartásáról hosszabb időn át gondoskodott.

63. § (1) Több egy sorban kötelezett közt a tartási kötelezettség egyenlő arányban oszlik meg; a meghalt leszármazó helyére a tartási kötelezettségben annak leszármazói lépnek. Ezektől a rendelkezésektől el lehet térni, ha a kötelezettek anyagi viszonyaira tekintettel más megosztás mutatkozik méltányosnak.

(2) Annak a tartásra kötelezettnek javára, aki a tartásra jogosultat személyesen gondozza, az ezzel járó munkát és egyéb terhet a tartási kötelezettség megállapításánál figyelembe kell venni.

64. § (1) Ha valaki több jogosult eltartására köteles és mindegyiket nem képes eltartani,

a rokon a mostohagyermeket és a mostohaszülőt,

a leszármazó a felmenő rokont,

a közelebbi rokon a távolabbit a jogosultságban megelőzi.

(2) A tartásra jogosultság sorrendjében a gyermek a házastársat és az elvált házastársat, a házastárs és az elvált házastárs pedig - egymással egy sorban - a többi rokont megelőzi.

65. § A kötelezett a tartás teljesítéseképpen köteles anyagi viszonyaihoz képest a jogosultat mindazzal ellátni, ami annak a megélhetéséhez szükséges. A leszármazó és a testvér eltartása a nevelés és a szükséges taníttatás költségének viselésére is kiterjed.

66. § A tartást a kötelezett - választása szerint - saját háztartásában természetben vagy havonként előre pénzben szolgáltathatja. A jogosult alapos okból követelheti, hogy a kötelezett a tartást pénzben szolgáltassa. A bíróság a felek viszonyainak figyelembevételével a tartás más módját is meghatározhatja.

67. § (1) Nem köteles mást eltartani, aki ezáltal saját szükséges tartását veszélyeztetné. A szülő azonban a saját szükséges tartásának rovására is köteles megosztani kiskorú gyermekével azt, ami közös eltartásukra rendelkezésükre áll; ez a szabály nem irányadó, ha a gyermek tartása vagyonának állagából kitelik, vagy a gyermeknek tartásra szorítható más egyenesági rokona van.

(2) Ha az, aki a tartásra egyébként köteles volna, ez alól az előbbi rendelkezés értelmében mentesül, az ő reá eső tartás kötelezettsége a vele egy sorban álló többi kötelezettre (61-63. §), ilyenek hiányában pedig a sorban utána következő kötelezettekre hárul.

68. § Hat hónapnál régebbi időre tartási követelést csak akkor lehet visszamenőleg érvényesíteni, ha a jogosultat a követelés érvényesítésében mulasztás nem terheli.

69. § (1) Ha a közös egyetértéssel vagy bírói ítélettel megállapított rokoni tartás megállapításának alapjául szolgáló körülményekben lényeges változás állott be, a tartás mértékének megváltoztatását lehet kérni.

(2) A tartás felemelését lehet kérni akkor is, ha a tartást közös egyetértéssel már eredetileg is számbavehetően kisebb összegben állapították meg, mint amennyi a törvény szerint járna.

VIII. FEJEZET

A szülői felügyelet

1. A szülői felügyelet általában

70. § A kiskorú gyermek szülői felügyelet vagy gyámság alatt áll.

71. § (1) A szülői felügyeletet a kiskorú gyermek érdekeinek megfelelően kell gyakorolni.

(2) A szülői felügyelet a kiskorú gyermek gondviselésének (75-77. §), vagyona kezelésének (78-84. §), valamint törvényes képviseletének (85-88. §) jogát és kötelességét, továbbá a gyámnevezésnek (96. §) és a gyámságból való kizárásnak (100. §) jogát foglalja magában.

72. § (1) A szülői felügyeletet a szülők együttesen gyakorolják.

(2) Ha a gyermek szülői nem élnek együtt és a gyermek valamelyiküknél van elhelyezve, a felügyeletet az a szülő gyakorolja, akinél a gyermek el van helyezve. Ha pedig a különélő szülők gyermeke másnál van elhelyezve, megegyezésük hiányában a gyámhatóság jelöli ki azt a szülőt, aki a szülői felügyeletet gyakorolja.

73. § A felügyelet körébe tartozó azokban a kérdésekben, amelyekben a szülői felügyeletet együttesen gyakorló szülők nem tudnak egyetértésre jutni, a gyámhatóság dönt, kivéve ha a jelen törvény eltérő rendelkezést tartalmaz (76. §).

74. § (1) A gyámhatóság a szülői felügyelettel kapcsolatos eljárása során - elháríthatatlan akadály esetét kivéve - köteles mindkét szülőt meghallgatni. Szükség esetén meg kell hallgatni a gyermek többi legközelebbi rokonát és magát a kiskorú gyermeket is.

(2) A gyámhatóság a szülői felügyelettel kapcsolatban tett intézkedéseit a jövőre nézve bármikor módosíthatja vagy hatályon kívül helyezheti, ha ez a gyermek érdekében szükséges.

2. Szülői gondviselés

75. § (1) A szülői felügyelet körében a szülők kötelessége, hogy a gyermeket gondozzák, neveljék, testi és szellemi fejlődésében elősegítsék. Arra kell törekedniök, hogy a gyermek egészséges, művelt, erkölcsös, népéhez hű, hazáját szerető, a szocializmus építésében hasznos munkával közreműködő emberré váljék. Joguk és kötelességük mindent megtenni, ami e célok elérése érdekében szükséges és tartózkodniok kell mindentől, ami azok elérését akadályozza vagy megnehezíti.

(2) A gyermek köteles szülei iránt tisztelettel viseltetni, nekik engedelmeskedni és fáradozásaik eredményességét tőle telhetőleg elősegíteni.

76. § (1) A gyermek elhelyezése kérdésében - a szülők megegyezésének hiányában - a bíróság dönt. Ilyen esetben a hatodik életévét betöltött fiúgyermeket rendszerint apjánál, a leánygyermeket és a hatodik életévét be nem töltött fiúgyermeket pedig rendszerint anyjánál kell elhelyezni. A gyermek érdekében azonban ettől a szabálytól el lehet térni, sőt a gyermeket máshol is el lehet helyezni.

(2) A szülői felügyeletre jogosult szülő a gyermek kiadását követelheti attól, aki a gyermeket jogtalanul tartja magánál.

(3) A tizenhatodik életévét betöltött gyermek a szülői házat vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási helyet a gyámhatóság engedélyével a szülők beleegyezése nélkül is elhagyhatja, ha ez fontos okból érdekében áll.

77. § Azt, hogy a gyermek milyen életpályára készüljön, a szülői felügyeletet gyakorló szülők határozzák meg. A gyermek részére azt az életpályát kell választani, amely hajlamainak, testi és szellemi képességeinek, valamint egyéb körülményeinek leginkább megfelel.

3. A szülők vagyonkezelői joga

78. § (1) A szülői felügyeletet gyakorló szülők joga és kötelessége, hogy gyermeküknek minden olyan vagyonát kezeljék, amely a törvény szerint nincs kivéve kezelésük alól.

(2) Ha a körülmények szerint a gyermek érdekében előnyösebb, a gyámhatóság a gyermek vagyonának kezelésére az egyik szülőt jelölheti ki. A döntésnél a szülők megállapodását, ha az a gyermek érdekeivel nincs ellentétben, figyelembe kell venni.

79. § (1) Az a keresmény, amelyet a gyermek munkájával maga szerzett, nem a szülők kezelése, hanem az ő szabad rendelkezése alá tartozik.

(2) Nem tartozik a szülők kezelése alá a kiskorú gyermek olyan vagyona sem, amelyet a gyermek azzal a kikötéssel kapott, hogy azt szülei nem kezelhetik.

80. § (1) A szülők gyermekük vagyonát biztosítékadás és számadás kötelezettsége nélkül kezelik s a vagyon állagáról is csak a kezelés megszűntekor kötelesek számot adni.

(2) Ha a szülők a gyermek vagyonának kezelése tekintetében kötelességüket nem teljesítik, a gyámhatóság a vagyonkezelést rendszeres felügyelete alá vonhatja, indokolt esetben biztosítékadásra és arra is kötelezheti a szülőket, hogy a vagyonkezelésről éppúgy adjanak számot, mint a gyám.

(3) A szülők gyermekük vagyonáról annak kezelésbevételekor a gyámhatósághoz kimutatást kötelesek előterjeszteni. A gyámhatóság a vagyont hatósági személlyel leltároztathatja.

81. § (1) A szülők gyermekük vagyonának kezelésében a rendes vagyonkezelés szabályai szerint ugyanazzal a gondossággal kötelesek eljárni, mint saját ügyeikben. Ez azonban nem mentesíti őket a súlyos gondatlanságért való felelősség alól.

(2) A szülők a gyermek pénzét és értéktárgyait, amennyiben azokat a rendes vagyonkezelés szabályai szerint folyó kiadásokra vagy egyéb okból készen tartani nem kell, kötelesek a gyámhatósághoz beszolgáltatni. Ilyen értékekről a szülők a gyámhatóság jóváhagyása nélkül nem rendelkezhetnek.

82. § (1) A szülők gyermekük jövedelmét a gyermek szükségleteire kötelesek fordítani.

(2) Amennyiben a jövedelem a gyermek eltartására nem elegendő és a szülők a tartást a saját tartásuk veszélyeztetése nélkül nem képesek a sajátjukból szolgáltatni, a gyámhatóság megengedheti, hogy a szülők az eltartás költségeinek fedezésére a gyermek vagyonának állagát meghatározott részletekben igénybe vegyék.

83. § A szülők vagyonkezelői joguk megszűntével kötelesek gyermekük vagyonát az állagra vonatkozó számadással együtt a nagykorú gyermeknek vagy pedig annak kiadni, akinek kezelése alá a vagyon kerül.

81. § (1) Az a gyermek, akinek szabad rendelkezése alatt álló saját keresménye van [79. § (1) bek.], ha szülői háztartásában él, a háztartás költségeihez keresményéből megfelelő mértékben hozzájárulni köteles.

(2) A szülők a gyermek vagyonából követelhetik azoknak a kiadásoknak megtérítését, amelyeket - bár azok a törvény szerint nem őket terhelték - saját vagyonukból a gyermek személyére vagy vagyonára fordítottak, amennyiben azokat a körülményeknél fogva szükségeseknek, illetőleg hasznosaknak tarthatták.

4. A szülő törvényes képviseleti joga és kötelessége

85. § (1) A szülő felügyeletet gyakorló szülő (72. §) joga és kötelessége, hogy kiskorú gyermekét mind személyi, mind vagyoni ügyeiben képviselje.

(2) A szülő képviseleti joga nem terjed ki a gyermek olyan vagyonával kapcsolatos ügyekre, amely vagyon nem tartozik kezelése alá (79. §). Az a szülő, akinek vagyonkezelői joga nincs, vagyoni ügyekben gyermekét nem képviselheti.

(3) Ha a szülői felügyelet mindkét szülőt együtt illeti [72. § (1) bek.], a szülők akár kölcsönösen, akár külön-külön meghatalmazást adhatnak egymásnak, hogy a gyermek vagyoni ügyeiben a törvényes képviseletet az egyik szülő a másik szülő nevében is gyakorolja.

(4) A gyermek nevében fellépő szülőt a mindennapi életben előforduló kisebb jelentőségű vagyonjogi ügyleteknél jóhiszemű harmadik személyek olyannak tekinthetik, mint aki a másik szülő meghatalmazottjaként is eljár.

86. § (1) A szülő nem képviselheti gyermekét olyan ügyben, amelyben ő maga vagy házastársa, egyenesági rokona avagy az ő törvényes képviselete alatt álló más személy a gyermekkel szemben ellenérdekű félként szerepel, vagy amelynek tárgya a gyermek családi jogállásának megállapítása.

(2) A gyámhatóság egyes vagyoni ügyekre vagy az ügyeknek meghatározott csoportjára nézve a szülőtől a törvényes képviselet jogát elvonhatja, ha attól lehet tartani, hogy a szülő a képviseletet nem a gyermek érdekeinek megfelelően gyakorolná.

87. § (1) A szülő olyan jognyilatkozatot, amely a kiskorúra nézve ellenérték nélkül kötelezettségvállalást vagy jogról ellenérték nélkül való lemondást jelent, kiskorú gyermeke nevében még a gyámhatóság jóváhagyásával sem tehet érvényesen. Ez a szabály a szokásos alkalmi ajándékozást nem zárja ki. Közcélra történő felajánlás pedig érvényes, ha a szülőnek erre irányuló jognyilatkozatát a gyámhatóság jóváhagyja.

(2) A szülő által a kiskorú gyermek nevében tett jognyilatkozatok érvényességéhez - a törvényben külön meghatározott eseteken felül - a gyámhatóság jóváhagyása szükséges, ha a jognyilatkozat

a) a kiskorú tartására,

b) a kiskorút örökösödési jogviszony alapján megillető jogra vagy kötelezettségre,

c) a szokásos alkalmi ajándékok kivételével ajándék visszautasítására vagy visszaadására,

d) ingatlan elidegenítésére, megterhelésére vagy szerzésére,

e) olyan egyéb jogügyletre vonatkozik, amely ötezer forintot meghaladó értékről rendelkezik.

(3) Bírói egyesség érvényességéhez a gyámhatóság jóváhagyása az előbbi rendelkezések alá tartozó esetekben sem szükséges.

88. § A szülő törvényes képviseleti jogára vonatkozó előző rendelkezések alkalmazásában a kiskorú gyermek nevében tett jognyilatkozatnak minősül az is, ha a gyermek által személyesen tett jognyilatkozathoz a szülő előzetes beleegyezését adja, vagy ahhoz utólag hozzájárul.

5. A szülői felügyelet megszüntetése és szünetelése

89. § (1) A bíróság megszünteti a szülői felügyeletet,

a) ha a szülő a felügyelettel a gyermek sérelmére súlyosan visszaél, vagy kötelességeit a gyermek érdekeit súlyosan sértő módon elhanyagolja, úgyszintén ha magatartásával gyermeke javát, különösen testi jólétét, szellemi vagy erkölcsi fejlődését veszélyezteti,

b) ha a szülőt a büntetőbíróság valamelyik gyermeke személye ellen elkövetett szándékos bűncselekmény miatt börtönbüntetésre ítélte.

(2) A bíróság a szülői felügyeletet abból az okból is megszüntetheti, hogy a szülő együtt él a felügyelettől megfosztott másik szülővel és ezért alaposan tartani lehet attól, hogy a felügyeletet nem fogja a gyermek érdekeinek megfelelően ellátni.

(3) Ha a bíróság a szülői felügyeletet a szülő mindegyik gyermeke tekintetében megszüntette, a megszüntető határozat hatálya kihat a később született gyermekre is.

90. § A bíróság a jövőre nézve visszaállítja a szülői felügyeletet, ha az az ok, amely miatt azt megszüntették, már nem áll fenn és nincs egyéb olyan ok sem, amely a megszüntetésre alapul szolgálna.

91. § (1) A szülői felügyelet megszüntetése iránt a másik szülő, visszaállítása iránt pedig bármelyik szülő indíthat keresetet. Ezenfelül mindkét esetben keresetre jogosult a gyermek, a gyámhatóság és az ügyész is.

(2) A szülői felügyelet megszüntetése, valamint visszaállítása iránt a teljesen cselekvőképtelen szülő és gyermek helyett a gyámhatóság hozzájárulásával a törvényes képviselő indíthat keresetet. A cselekvőképességében korlátozott szülő és gyermek a keresetet törvényes képviselője hozzájárulásával maga indíthatja meg.

(3) A szülői felügyelet megszüntetése, valamint annak visszaállítása iránt indított perben hozott ítélet mindenkivel szemben hatályos.

92. § Szünetel a szülői felügyelet, ha

a) a szülő cselekvőképességében korlátozva van, illetőleg gondnokság alá helyezése folytán cselekvőképtelen,

b) a szülő ismeretlen helyen távol van, vagy tényleg akadályozva van, vagy

c) a gyermek a különélő másik szülő gondviselése vagy intézeti gyámság (99. §) alatt áll.

93. § (1) A szülőnek gyermekével érintkezni akkor is joga van, ha szülői felügyeleti joga megszűnt, illetőleg szünetel. Az érintkezés módját vita esetében a gyámhatóság állapítja meg. A gyámhatóság az érintkezés jogát a gyermek érdekében korlátozhatja, sőt el is vonhatja.

(2) Azt a szülőt, akinek felügyeleti joga szünetel, a szülői felügyeletet gyakorló szülő és a gyámhatóság a gyermek fontosabb ügyeiben való intézkedés előtt, ha ennek elháríthatatlan akadálya nincs, köteles meghallgatni.

HARMADIK RÉSZ

A GYÁMSÁG

IX. FEJEZET

Gyámrendelés

1. A gyámrendelés előfeltételei

94. § Az a kiskorú, aki nem áll szülői felügyelet alatt, gyámság alá tartozik.

95. § (1) A gyámság alá tartozó kiskorú részére - intézeti gyámság (99. §) esetét kivéve - a gyámhatóság gyámot rendel.

(2) A gyámhatóság a gyámrendelés iránt hivatalból intézkedik.

(3) A kiskorú legközelebbi rokonai kötelesek a gyámhatóságnak haladéktalanul bejelenteni, ha a kiskorú részére bármely okból gyám rendelése szükséges. A bíróság, az anyakönyvvezető, a hagyatéki leltározást végző és az egyéb államigazgatási szervek kötelesek a gyámhatósággal közölni a hivatalos eljárásuk során tudomásukra jutott minden olyan esetet, amelyben valamely kiskorú részére gyámot kell rendelni.

2. A gyám kirendelése

96. § (1) A gyámság viselése elsősorban azt illeti, akit a szülői felügyeletet gyakorló szülő közokiratban vagy végrendeletben gyámul megnevezett (nevezett gyám). Ha a szülői felügyeletre egyaránt jogosult szülők más-más gyámot neveztek meg, a körülmények figyelembevételével a gyámhatóság határoz afelől, hogy a gyámságot melyik viselje.

(2) A nevezett gyámot csak akkor szabad mellőzni, ha a törvény értelmében (100. §) gyámságot nem viselhet, vagy a gyámság átvételében gátolva van, végül ha kirendelése a kiskorú érdekét veszélyeztetné.

97. § Nevezett gyám nemlétében a gyámhatóság elsősorban a gyámság ellátására alkalmas rokont, illetőleg a kiskorúval más családi kapcsolatban álló személyt rendel ki gyámul. Ha ilyen alkalmas hozzátartozó nincs, a gyámhatóság más olyan személyt rendel ki, aki a gyámság ellátására az összes körülmények figyelembevételével a legalkalmasabbnak mutatkozik.

98. § (1) A gyámhatóság rendszerint minden kiskorú részére külön gyámot rendel.

(2) Testvérek részére közös gyámot kell rendelni, ettől a szabálytól azonban bármelyik kiskorú érdekében el lehet térni.

(3) A gyámhatóság több kiskorú közös gyámjává az államigazgatásnak erre hivatott közegét (hivatásos gyám) is kirendelheti.

99. § Az a kiskorú, aki állami gondozás alatt áll, intézeti gyámság alá tartozik. Ilyen esetben a gyám az intézet vezetője vagy annak igazgatási ügyekben eljáró helyettese.

100. § (1) Gyám lehet minden nagykorú magyar állampolgár, akivel szemben a törvényben meghatározott kizáró körülmény nem áll fenn.

(2) Gyámságot nem viselhet az, aki

a) gondnokság alatt áll,

b) a szülői felügyeletet megszüntető vagy a közügyektől eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll.

(3) A szülői felügyelet gyakorlására jogosult szülő a gyámságból közokiratban vagy végrendeletben bárkit kizárhat. A kizárt személyt nem szabad gyámul kirendelni. Ha a szülői felügyeletet gyakorló egyik szülő azt a személyt zárja ki a gyámságból, akit a másik szülő gyámul nevezett meg, a kiskorú gyermek érdekeinek figyelembevételével a gyámhatóság dönti el, hogy melyik rendelkezés érvényesüljön.

(4) Érvénytelen annak gyámul kirendelése, aki az előző rendelkezések értelmében gyámságot nem viselhet, illetőleg gyámul nem lett volna kirendelhető.

101. § (1) A gyámság viselése állampolgári kötelesség.

(2) Nem köteles a gyámságot elvállalni az, aki

a) hatvanadik életévét betöltötte,

b) legalább három kiskorú gyermeknek viseli gondját,

c) más gyermek felett gyámságot gyakorol, vagy

d) betegség, illetőleg egyéb ok miatt a gyámság megfelelő ellátására nem lenne vagy csak nagy nehézségek árán lenne képes.

(3) A már kirendelt gyámot kérelmére fel kell menteni, ha igazolja, hogy az előbbi rendelkezések szerint a gyámság elvállalása alól mentesülne.

X. FEJEZET

A gyámság ellátása

1. A gyám jogai és kötelességei

102. § (1) A gyám a gyámsága alatt állónak gondviselője, vagyonának kezelője és törvényes képviselője.

(2) A gyámot a gyámsággal járó jogok és kötelességek, ha a gyámhatóság másként nem rendelkezik, a kirendelő határozat kézbesítését követő naptól kezdve illetik meg, illetőleg terhelik.

103. § Ha a törvény mást nem rendel, a szülői felügyeletet gyakorló szülő jogaira és kötelességeire vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadók a gyám jogaira és kötelességeire is.

104. § (1) A gyám működésében a gyámhatóság rendszeres felügyelete és irányítása alatt áll.

(2) A gyámhatóság a gyám jogkörét korlátozhatja, intézkedéseit - az elhelyezés tárgyában tett intézkedés kivételével - hivatalból vagy a gyámság alatt álló, illetőleg rokonai kérelmére meg is változtathatja. A gyám által a kiskorú részére választott életpálya helyett a gyámhatóság más életpályát csak a gyámság alatt álló beleegyezésével jelölhet ki.

(3) A gyám intézkedésével szemben a szülők és nagyszülők, ezek nemlétében pedig az oldalrokonok unokatestvérig bezárólag keresetet indíthatnak a kiskorú megfelelőbb elhelyezésének elrendelése iránt.

(4) A gyám a vagyonkezelésről a gyámhatóságnak évenként számot adni köteles. Ha csekély a vagyon, amelyről a gyámnak számot kell adnia, a gyámhatóság az első évi számadás felülvizsgálása után megengedheti, hogy a gyám egy évnél hosszabb, de három évet meg nem haladó időközökben adjon a vagyonkezelésről számot.

(5) A gyám a gyámhatóság felhívására köteles működéséről, különösen a gyámsága alatt álló kiskorú ügyeiről bármikor felvilágosítást adni.

105. § (1) A gyám működéséért díjazást nem követelhet.

(2) A gyám a kárt, amelyet kötelessége megszegésével a gyámsága alatt állónak vétkesen okoz, köteles megtéríteni.

2. Meghallgatás a gyámhatóság előtt

106. § A gyámhatóság a gyámság alatt álló kiskorú fontosabb ügyeiben határozathozatal előtt köteles a gyámot, a tizenkettedik életévét betöltött kiskorú gyermeket és kérelemre, de szükség esetén hivatalból is, a kiskorú közeli hozzátartozóit meghallgatni.

XI. FEJEZET

A gyámságnak és a gyám tisztségének megszűnése

1. Megszűnés

107. § (1) A gyámság megszűnik, ha a gyámság alatt álló szülői felügyelet alá kerül, vagy nagykorúságát eléri.

(2) A gyám tisztsége megszűnik, ha:

a) a gyámság megszűnik,

b) a kiskorú intézeti gyámság alá kerül, vagy

c) a gyámhatóság a gyámot gyámi tisztségétől felmenti vagy elmozdítja.

108. § A gyámhatóság a gyámot tisztségétől felmenti, ha

a) utólag derül ki vagy áll elő olyan akadály, amely miatt a gyám a törvény értelmében gyámságot nem viselhet,

b) a gyám működése alapján tisztségének ellátására oly mértékben bizonyult alkalmatlannak, hogy a kiskorú érdekeinek veszélyeztetésétől kell tartani, vagy

c) a felmentést fontos okból maga a gyám kéri.

109. § (1) Ha a gyám jogaival súlyosan visszaél, kötelességeit nagy mértékben elhanyagolja, vagy oly súlyos cselekményt követ el, amely miatt a gyámságra méltatlanná válik, a gyámhatóság a gyámot tisztségétől elmozdítja.

(2) Ha a körülmények szerint valószínűnek mutatkozik, hogy a gyámot tisztétől az előbbi rendelkezés alapján el kell mozdítani és a késedelem veszéllyel jár, a gyámhatóság a gyámot az elmozdítás tárgyában való érdemi határozat előtt azonnali hatállyal felfüggesztheti.

2. Számadás

110. § A gyám tisztségének megszűnte után köteles működéséről a gyámhatóságnak jelentést, a kezelése alatt volt vagyonról pedig végszámadást előterjeszteni.

111. § (1) A gyám és a gyámsága alatt álló között keletkezett vitás követeléseket időszakos vagy végszámadásának elfogadása után is lehet bírói úton érvényesíteni.

(2) A gyám ellen számadási felelőssége alapján támasztható követelések egy év alatt évülnek el. Az egyévi határidőt a gyám felmentését kimondó vagy az érdekeltet bírói útra utasító határozatnak közlésétől kell számítani. Ha azonban a követelés számadási hibán vagy olyan okon alapul, amely csak az említett határozat közlése után volt felfedezhető, a határidőt a számadási hiba, illetőleg a követelés alapjául szolgáló ok felfedezésétől kell számítani, feltéve, hogy a követelés a rendes elévülés szabályai szerint az így számított határidő eltelte előtt el nem évült.

(3) A gyám tiltott cselekményéből származó kártérítési követelések a rendes elévülési idő alatt évülnek el.

Záró rendelkezés

112. § E törvény hatálybalépéséről és a szükséges átmeneti szabályok megállapításáról külön történik rendelkezés.

angol magyar